Skolens Strategiske plan

Vi ønsker at så mange elever som mulig gjennomfører skriftlig og muntlig eksamen og nasjonale prøver. Skolens ansatte skal høyne sin kompetanse i bruken av Osloskolens informasjonsteknologi, personalet skal bruke iPad i undervisningen for å tilpasseundervisningen til den enkelte elev. iPad er tenkt som et supplerende og motiverende redskap i undervisningen.

Skolens ledelse skal følge opp og kompetanseheve lærerne for å sikre god kvalitet i undervisningen og at elevene får den vurderingen de har krav på. Vi skal utvikleelevsamtalen til å være et viktig redskap i arbeidet med å heve elevens læringsresultat og sosiale utvikling. Vi skal utvikle rutiner innenfor "Vurdering for læring".

Vi skal utarbeide rutiner som ivaretar elevens psykososiale arbeidsmiljø. Dette for å skape et godt og trygt læringsmiljø. Arbeidsmiljøet for elevene og personaletskal hele tiden være på dagsordenen. Vi har god erfaring med å bruke skolens praktiske læringsarenaer i dette arbeidet, og dette er uttrykt i skolens lokale læreplaner.

Her finner du en lenke til skolens årsplan.