Ordensreglement

  1. Du behandler andre med respekt og tar avstand fra mobbing og krenkende atferd.
  2. Du tar avstand fra bruk av vold, trusler og andre kriminelle handlinger.
  3. Du tar vare på skolens bygninger og eiendeler.
  4. Du tar avstand fra å benytte rusmidler i tilknytning til skolens tilbud

 

Reaksjonsmåter/sanksjoner:

Ved gjentatte brudd på ordensreglene, kan eleven tas ut av undervisning for resten av timen eller dagen til et alternativt opplegg sammen med en lærer.

Ved alvorlige brudd på ordensreglene vil rektor kunne bortvise eleven fra skolen inntil tre dager. Foresatte skal informeres og involveres. Eleven skal ha rett til å bli hørt og gis en mulighet for å anke.

Hvis en elev forårsaker skader/ødeleggelser på skolens eiendom, kan skolen kreve eleven eller elevens foresatte for erstatning med inntil kr 5000 for hver enkelt skadevolding.

Våpen, kniver, rusmidler og andre farlige gjenstander vil bli beslaglagt og overlatt til Politiet/destruering.
Skolen kan anmelde straffbare forhold til politiet.

Verdisaker:

Vi gjør oppmerksom på at du selv har ansvar for dine private verdisaker når de er tatt med på skolen. Det oppfordres derfor til å legge igjen verdigjenstander hjemme.

Pål Garsjø, Rektor
Stephen Chandrapaul, Assisterende rektor
Inge Skjerve, Styrer for Aktiv etter skoletid

Forklaring av ordensreglementet for Vestre Aker skole

Les ordensreglementet for hele Osloskolen på Oslo kommunes nettsider

Filer for nedlastning

Vestre Aker skoles ordensreglement

 - gjelder for Vestre Aker skole

Oslo kommunes ordensreglement

- gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.

For elever på grunnskolen gjelder reglene også for skoleveien.

Drawing of a city