Skolens Strategiske plan

Vestre Aker skole er en byomfattende spesialskole for elever med sosiale og emosjonelle vansker på ungdomstrinnet. Elevene trenger tilrettelagt oppfølging gjennom hele skoledagen i et tett samarbeid med andre instanser. Elevene er organisert i små grupper med høy lærertetthet. Vestre Aker skole er et skritt på veien mot å fullføre og bestå videregående opplæring, derfor er mye av undervisningen knyttet opp mot praktiske arenaer for å forberede elevene på yrkesfaglige studieretninger på videregående skole. Vi arbeider aktivt med elevens mestring, individuell oppfølging og sosial kompetanse, etter mottoet "mer av det som fungerer". Skolen har som mål at så mange elever som mulig møter på skolen hver dag, går opp til grunnskoleeksamen og opplever høy grad av livsmestring. Vi er opptatt av at elevene skal trives og være trygge i hverdagen, og for å få til dette jobber skolen systematisk med risikovurdering og relasjonsbygging. Det er viktig for skolen å være i dialog med eleven og foresatte gjennom et godt skole-hjemsamarbeid for å ivareta elevens totale behov og utvikling. Ansatte ved skolen skal være
bevisst på at barn og unge kan være i sårbare situasjoner og skal handle deretter.


Personalet skal kompetanseheves på områder som er viktige for å bedre elevenes psykiske helse og faglige utvikling. Skolen skal ivareta personalgruppen og arbeide mot et lavt sykefravær. Vi styrke våre ivaretakende holdninger og jobbe kontinuerlig med ytringskultur. I arbeidet med å nå målene bygger vi på Oslo kommunes felles verdier som er: brukerorientering, redelighet, engasjement, åpenhet og respekt.
Vi skal jobbe med å innføre en ny læreplan (LK20). Det er viktig for oss å få implementert overordnet del, samtidig skal innholdet i de ulike fagene fornyes. Den overordnede delen av LK20 beskriver grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis og skole-hjemsamarbeid.


Språket er den viktigste forutsetningen for læring. Skolen skal jobbe mot en felles praksis innen lese- og skriveopplæring i alle fag, med mål om å bedre elevens norskspråklige ferdigheter og begrepsforståelse.
Vi skal jobbe med den nye digitale hverdagen eleven vil møte i fremtiden og implementere digitale læringsmidler og læringsteknologi.


Skolen søker mer samarbeid med helsesykepleier, politiet og andre instanser i byen gjennom SaLTo prosjeketet for å bygge et robust lag rundt skolen og den enkelte elev.
Skolen vil utarbeide en lokal plan for rusforebyggende arbeid.


De ansatte og elever jobber kontinuerlig for mer inkluderende holdninger og mangfoldig skolemiljø.
Vi skal delta på ulike kompetansehevende samlinger innenfor kapasitetsbygging, implementering og relasjonsbygging, samt kultur for profesjonalitet.


Elevrådet involveres i arbeidet med elevenes psykososiale miljø, inkludering og mangfold. Elevrådet skal gjennomføre to egenproduserte undersøkelser frem mot sommeren.
Foresatte arrangerer suppekvelder for foreldre, og inviteres til temakvelder med de ansatte.

 

Her finner du en lenke til skolens strategiske plan (PDF).