Hovedseksjon

Skolens Strategiske plan

Vestre Aker skole er en byomfattende spesialskole for elever med sosiale og emosjonelle vansker på ungdomstrinnet. Elevene får tilrettelagt oppfølging gjennom hele skoledagen i et tett samarbeid med andre instanser. Elevene er organisert i små grupper med høy lærertetthet. Vestre Aker skole er et skritt på veien mot å fullføre og bestå videregående opplæring, derfor er mye av undervisningen knyttet opp mot praktiske arenaer for å forberede elevene på yrkesfaglige studieretninger på videregående skole.

Vi arbeider aktivt med elevens skolefaglige mestring, individuell tilrettelegging og oppfølging, samt sosial kompetanse. Vi ønsker å gjøre ting litt annerledes enn det elevene har opplevd før. Vi ønsker å gjøre "mer av det som fungerer". Skolen har som mål at så mange elever som mulig møter på skolen hver dag, går opp til grunnskoleeksamen og opplever høy grad av livsmestring. Vi er opptatt av at elevene skal trives og være trygge i hverdagen. For å få til dette jobber skolen systematisk med risikovurdering, organisering og relasjonsbygging.

Det er viktig for skolen å være i dialog med eleven og foresatte gjennom et godt skole-hjemsamarbeid for å ivareta elevens totale behov og utvikling.

Ansatte ved skolen skal være traumeinformert, bevisst på at barn og unge kan være i sårbare situasjoner og har med en historie. Vi skal handle deretter. Dette betyr at vi skal ha kunnskap om hvordan holdninger, språk og undervisning påvirker elevene.

Skolen skal videreføre områder som er viktige for å bedre elevenes psykiske helse og faglige utvikling. Vi skal oppdage og hjelpe elever som utsettes for omsorgssvikt, vold og overgrep, og elever som har skadelig seksuell atferd.

Skolen skal ivareta personalgruppen og arbeide mot et lavt sykefravær. Vi skal styrke våre ivaretakende holdninger og jobbe kontinuerlig med ytringskultur. I arbeidet med å nå målene bygger vi på Oslo kommunes felles verdier: brukerorientering, redelighet, engasjement, åpenhet og respekt.

Språket er den viktigste forutsetningen for læring. Skolen skal jobbe mot en felles praksis innen lese- og skriveopplæring i alle fag, med mål om å bedre elevens norskspråklige ferdigheter og begrepsforståelse.

Vi skal jobbe med livsmestring i den digitale hverdagen eleven lever i nå, og forberede eleven på det de vil møte i fremtiden. Elevene skal lære seg kildekritikk og nettvett. Vi skal fortsette å utvikle bruken av digitale læringsmidler og læringsteknologi i undervisningen.

Vi skal fortsette å jobbe med implementering av den nye læreplanen (LK20). Den nye læreplanen gir oss utvidete muligheter innenfor den pedagogiske rammen. Den overordnede delen av LK20 beskriver grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis, profesjonsfellesskapet og skole-hjemsamarbeid.

Skolen skal jobbe systematisk med nyere mobbeteori, "det andre paradigmet", relatert til opplæringsloven kap. 9 A. De ansatte og elever jobber kontinuerlig for mer inkluderende holdninger og skolemiljø.

Elevrådet involveres i arbeidet med elevenes psykososiale miljø, inkludering og mangfold, samt at de har elevråd med jevne mellomrom. Elevrådsrepresentantene må gjerne fremstå som gode rollemodeller.

Skolen skal gjennom en opplæring innenfor forebygging og håndtering av vold og trusler. 2-4 ansatte skal læres opp til "spesialister", som skal kurse resten av de ansatte.

Skolen samarbeider med helsesykepleier, politiet og andre instanser i byen for å bygge et robust lag rundt den enkelte elev. Skolen deltar i SaLTo i bydel Nordre Aker.

Driftsstyret er skolens øverste organ og ivaretar i tillegg funksjonen til SMU. Elevrådet og skolen rapporterer systematisk vold/trussel-hendelser, formelle klagesaker og aktive brudd på opplæringslovens kap. 9 A (mobbesaker) til Driftsstyret.

Foresatte (FAU) gis muligheten til å arrangere sosiale arrangementer og til å delta på skolens temakvelder.

 

Her finner du en lenke til skolens strategiske plan (PDF).