Om korttidstilbudet

KlokkaKorttidsgruppa består av inntil 6 elever og tilbyr et opplæringstilbud på inntil 12 uker, med en gradvis tilbakeføring til hjemskolen.

Under oppholdet får elevene tett oppfølging både faglig og sosialt. Vi bruker en praktisk arena som metode i deler av undervisningen, og læringen er noe vinklet mot det praktiske. I opplæringen legges det vekt på å nå faglige og sosiale mål.

Elevene kartlegges i basisfagene, slik at vi kan danne oss et bilde av hva eleven bør arbeide med under oppholdet og videre etter eleven er tilbake på nærskolen.

Oppholdet forutsetter et tett samarbeid med eleven, foresatte, nærskolen og andre involverte instanser for å finne tiltak og løsninger som kan bidra til en bedre skolehverdag etter endt opphold.

Det vil bli avholdt flere samarbeidsmøter i løpet av oppholdet.

Etter endt opphold vil det bli utarbeidet en sluttrapport og en tiltaksplan, som kan brukes til videre tilrettelegging av elevens opplæringstilbud. Tiltaksplanen tar for seg de ulike delmålene som er satt for oppholdet, hvor både tiltak som er utprøvd, og forslag til videre tiltak blir presentert. Denne planen er derfor å anse som en idébank.