Hovedseksjon

Om korttidstilbudet

Korttidsgruppa
Korttidsgruppa tilbyr et opplæringstilbud på inntil 12 uker. Tilbudet er rettet mot elever som av ulike årsaker trenger en pause fra sin ordinære skolehverdag. Eleven får tett oppfølging både faglig og sosialt, og det legges vekt på individuelle sosiale mål som settes ved oppstart.
 
Vi bruker praktisk-estetisk arbeid og ekskursjoner som metoder for å jobbe tverrfaglig og danne relasjoner. Oppholdet er leksefritt og har i utgangspunktet fravær av vurderingssituasjoner med karaktersetting. Dette for å gi eleven ro til å mestre - ikke måles.
 
Etter korttidssoppholdet er målet at eleven skal mestre sin skolehverdag på nærskolen. Det forutsetter et tett samarbeid med eleven, foresatte, nærskolen og andre instanser, og det vil bli avholdt flere tverrfaglige møter. Det er viktig at eleven føler tilhørighet til nærskolen gjennom oppholdet, slik at overgangen etter endt oppholdt blir mindre. I løpet av de 5 siste ukene av oppholdet skal nærskolen legge til rette for at eleven kan hospitere med deltakelse i utvalgte timer/dager. Det vil også bli utarbeidet en sluttrapport og en tiltaksplan som nærskolen kan bruke som en idébank for videre oppfølging. Tiltaksplanen tar for seg de ulike delmålene som er satt for oppholdet, tiltak som er utprøvd og forslag for videre tiltak.
Du kan ta kontakt med skolens kortitidstilbud ved å ringe Ann-Kristin på 913 27 489.