FAU

ElevarbeidDet er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og opplæring. Forskning viser at foreldres engasjement er positivt for barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og utdanningsvalg.

Samarbeid mellom hjem og skole tar sikte på å styrke foreldrene i denne utdanningsrollen. Foreldrene har også en administrativ rolle som kommer til uttrykk blant annet ved representasjon i råd/utvalg.

Foreldreråd: Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk medlem av foreldrerådet.

Blant foresatte er det valgt et arbeidsutvalg (FAU) som skal primært fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at elever og foresatte tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

Hver gruppe/klasse skal velge to blant de foresatte; en FAU representant og en klassekontakt. Disse velges på foreldremøtet på våren eller på første foreldremøte om høsten.