Hovedseksjon

FAU

ElevarbeidDet er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og opplæring. Forskning viser at foreldres engasjement er positivt for barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og utdanningsvalg.

Samarbeid mellom hjem og skole tar sikte på å styrke foreldrene i denne utdanningsrollen. Foreldrene har også en administrativ rolle som kommer til uttrykk blant annet ved representasjon i råd/utvalg.

Foreldreråd: Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk medlem av foreldrerådet.

Blant foresatte er det valgt et arbeidsutvalg (FAU) som skal primært fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at elever og foresatte tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

Hver gruppe/klasse skal velge to blant de foresatte; en FAU representant og en klassekontakt. Disse velges på foreldremøtet på våren eller på første foreldremøte om høsten.

Foreldreutvalget for grunnskolen

FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Mer informasjon finner du på www.fug.no

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU