Hovedseksjon

Søknad om plass

Krav til inntak :

  1. Nærskolen skal ha prøvd ut og skal kunne dokumentere tiltak etter opplæringslovens § 1-3, tilpasset opplæring. PPT skal bistå skolen ved behov.
  2. Saken drøftes i skolens ressurs-teammøte med PPT til stede. PPT kan foreslå nye tiltak, eller anbefale at det søkes hjelp.
  3. Tverrfaglig møte – her må foresatte samtykke i at det søkes korttidsplass, og PPT må tilrå slikt tilbud (det gis her et sakkyndig råd, men ikke nødvendigvis en skriftlig sakkyndig vurdering). Det føres referat fra møtet.
  4. Søknad om tildeling av plass sendes Inntakskontoret, Utdanningsetaten, som gjør en vurdering og eventuell tildeler plass i korttidstilbud.
  5. Nærskole og kortids-gruppe etablerer kontakt og lager kontraktom oppholdet/oppdraget (varighet 12 uker inkl. tilbakeføring). Det skal lages evalueringsrapport fra oppholdet som skal være til nytte for nærskolen ved tilbakeføring/overføring til annet opplæringstilbud. Kortids-gruppen har oppfølgingsansvar for eleven i hele 12-ukers-perioden.
  6. Lokal PPT skal ha kopi av kontrakten.  
  7. Det er nærskolens PPT som har ev. oppfølging under oppholdet og ved tilbakeføring.

Dette er et tilbud for for elever i kommunale skoler og søknadskjema finner du på Tavla via lenken under.

Søknad om tildeling av korttidsplass